เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

สื่อโซเซียลหน่วยงาน

เมนูหลัก

การป้องกันการทุจริต

วิสัยทัศน์ 

    ⊗ ราษฎรและราชการ มีการศึกษา ขยันอดทน นำเศษฐกิจไปไกล ใฝ่คุณธรรม

⇒ ราษฎรและราชการอยู่ดี : จะน่าอยู่ได้ต้องปราศจากยาเสพติดและอบายมุขต่าง ๆ มีความสงบร่มเย็น

มีการศึกษา : คนในพื้นที่ต้องได้รับการศึกษาทุกคน

ขยันอดทน : ต้องมีความอดทน ชุมชนมีความเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ ทำให้ราษฎรทุกคนมีความสุข สมบูรณ์ทุกด้าน

นำด้านเศรษฐกิจไปไกล : ราษฎรมีอาชีพหลักที่มั่นคง มีรายได้ดี มีผลผลิตภัณฑ์หลักประจำตำบล ส่งขายทั่วไปเน้นทีแพร่หลาย รู้จักกันดี

ใฝ่คุณธรรม : ยึดหมั่นวัฒนธรรมประเพณีตั้งอยู่ในศีลธรรมอันดี มีหลักธรรมมาภิบาล สมบูรณ์ทุกๆด้าน


 พันธกิจ

    ⊗ ภารกิจหลักที่ ๑

⇒ ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน ตามความต้องการของประชาชนเพื่อรองรับการขยายตัวของตำบลในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิน

    ⊗ ภารกิจหลักที่ ๒

⇒ ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษา,พัฒนาอาชีพและสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาของท้องถิ่น

    ⊗ ภารกิจหลักที่ ๓

⇒ ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ และประชาชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ให้ประชาชนพึ่งตนเองได้

    ⊗ ภารกิจหลักที่ ๔

⇒ ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหาร การจัดการตลอดจนความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

    ⊗ ภารกิจหลักที่ ๕

⇒ จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ E-GP ของกรมบัญชีกลางทั้งหมด(โดยเลือกประเภทประกาศได้)

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster