เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

สื่อโซเซียลหน่วยงาน

เมนูหลัก

การป้องกันการทุจริต

 

P01 5.png

นางสาวสายใจ บุญศรี
หัวหน้าสำนักปลัด
สายด่วน : 098-9952359
 

011

นางสาวประเสริฐ ธาตุวิสัย
นักพัฒนาชุมชน
ชำนาญการ

011

นางวัชรี ขาวอินทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ

011

นายศราวุฒิ พลากุล
นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ

011

 นายเฉลิมพล แก้วเหล่า
นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการ

011

สิบโท วิทยา ทิพย์พระ
เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

011

นายทวิภาค นามสมบัติ
เจ้าพนักงานธุรการ

011

นางสุดใจ ครองยุติ
ครู คศ.2

011

ตำแหน่งว่าง
ครู คศ.2

011

นางศิรินยา แก้วอาษา
ครู คศ.2

011

นางทิพวรรณ พินธนิบาตร
ครู คศ.2

011

น.ส.ยุวรีย์ แก้วเหล่า
ครู คศ.2

 

025

น.ส.อมรรัตน์ สุระธรรม
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

025

น.ส.สร้อยสุวรรณ ยางขัน
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

025

น.ส.อรชร พลยศ
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

025

น.ส.ณัฏฐธิดา สุดใจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

025

นายนัฐพงษ์ พลไกร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

011

นายทองพจน์ โพธิวาระ
พนักงานขับรถขยะ

025

นายศุภากร วรคัน
พนักงานขับรถยนต์

025

    นายประยูร ชาติโสม
คนสวน

025

  นายสกล หว่างเค็ง    
คนงานประจำรถขยะ

025

น.ส.สุปราณี พินธุนิบาต
ผู้ดูแลเด็ก

025

น.ส.นาราภัทร อินหวังสุข
ผู้ดูแลเด็ก

025

น.ส.วรรณวนัช กลางโยธี
ผู้ช่วยครูผู้ช่วย

025

น.ส.เพ็ญณี ผาระสิทธิ์
ผู้ดูแลเด็ก

025

น.ส.ปิยพร ยางขัน
ผู้ช่วยครูผู้ช่วย

025

น.ส.กมลมาศ จันทชาติ
ผู้ดูแลเด็ก

025

นางมลิวัลย์ งามชมภู
ผู้ช่วยครูผู้ช่วย

025

น.ส.อภิญญา หัสดี
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

011

 น.ส.อนันต์พร บุญยวด
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

011

  น.ส.จันจิฬา ชาติโสม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

025

น.ส.เทียมจันทร์ งามชมภู
คนงานทั่วไป

025

นายพุทธพงษ์ โพธิวาระ
คนงานทั่วไป

025

น.ส.ปาริชาติ แก้วเหล่า
คนงานทั่วไป

025

นายทรงศิลป์ แสนพรม
คนงานทั่วไป

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ E-GP ของกรมบัญชีกลางทั้งหมด(โดยเลือกประเภทประกาศได้)

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster